Политика за поверителност

  1. Общи разпоредби

Тази страница ви информира за нашата политика по отношение на събирането, използването и разкриването на лични данни при използване на нашата услуга и изборите, които сте свързали с тези данни.

Операторът си поставя като най-важна цел и условие за осъществяване на дейностите си спазването на човешките и гражданските права и свободи при обработката на личните им данни, включително защитата на правата на личен живот, лични и семейни тайни.

  1. Основни понятия, използвани в Политиката

Автоматизирана обработка на лични данни - обработка на лични данни с помощта на компютърна технология;

Блокиране на личните  данни - временно прекратяване на обработката на лични данни (с изключение на случаите, когато обработването е необходимо за изясняване на личните данни);

Уебсайт - набор от графични и информационни материали, както и компютърни програми и бази данни, осигуряващи тяхната наличност в Интернет на мрежовия адрес https://online-radio-bg.com/;

Информационна система за личните данни - набор от лични данни, съдържащи се в базите данни, и информационни технологии и технически средства, осигуряващи тяхната обработка;

Обезличаване на личните  данни - действия, в резултат на които е невъзможно да се определи, без използването на допълнителна информация, принадлежността на личните данни към конкретен Потребител или друг субект на лични дани;

Обработка на личните  данни - всяко действие (операция) или набор от действия (операции), извършени с помощта на инструменти за автоматизация или без използване на такива инструменти с лични данни, включително събиране, запис, систематизация, натрупване, съхранение, изясняване (актуализация, промяна), извличане , използване, трансфер (разпространение, предоставяне, достъп), обезличаване, блокиране, изтриване, унищожаване на лични данни;

Оператор - държавен орган, общински орган, юридическо или физическо лице, независимо или съвместно с други лица, организиращи и / или извършващи обработването на лични данни, както и определящи целите на обработването на лични данни, състава на личните данни за обработка, действия (операции), извършени с лични данни;

Лични данни - всяка информация, отнасяща се пряко или косвено до конкретен или идентифицируем Потребител на уебсайта https://online-radio-bg.com/;

Потребител - всеки посетител на уебсайта https://online-radio-bg.com/;

Предоставяне на лични данни - действия, насочени към разкриване на лични данни на определено лице или определен кръг от лица;

Разпространяване  на личните  данни - всякакви действия, насочени към разкриване на лични данни до неопределен кръг от лица (прехвърляне на лични данни) или към запознаване с личните данни на неограничен брой лица, включително разкриване на лични данни в медиите, публикуване на информационни и телекомуникационни мрежи или предоставяне на достъп до лични данни по друг начин;

Трансграничена  передача  на личните  данни - прехвърляне на лични данни на територията на чужда държава на властта на чужда държава, на чуждестранно физическо или чуждестранно юридическо лице;

Унищожаване на личните  данни - всякакви действия, в резултат на които личните данни се унищожават безвъзвратно с невъзможност за по-нататъшно възстановяване на съдържанието на лични данни в информационната система за лични данни и / или в резултат на което се унищожават материални носители на личните  данни.

  1. Операторът може да обработва следните лични данни на Потребителя:

Фамилия,  име;

Имейл;

Също така сайтът събира и обработва анонимизирани данни за посетителите, използвайки услуги за интернет статистика (Yandex Metrica и Google Analytics и други).

Горните данни  в текста на Политиката са обединени от общата концепция за Личните  данни.

  1. Цели на обработването на личните данни

Целта на обработването на личните данни на Потребителя е да предостави на Потребителя достъп до услуги, информация и / или материали, съдържащи се на уебсайта.

Операторът също има право да изпраща на потребителя известия за нови продукти и услуги, специални оферти и различни събития. Потребителят винаги може да откаже да получава информационни съобщения, като изпраща имейл до Оператора на адрес info@online-radio-bg.com с надпис „Отказ от известия за нови продукти и услуги и специални оферти“.

  1. Правни основания за обработка на личните  данни

Операторът обработва личните данни на Потребителя само ако са попълнени и / или изпратени от Потребителя независимо чрез специални формуляри, разположени на уебсайта https://online-radio-bg.com/. Попълвайки подходящите формуляри и / или изпращайки личните си данни на Оператора, Потребителят се съгласява с настоящата Политика.

  1. Процедурата за събиране, съхранение, прехвърляне и други видове обработка на личните данни

Сигурността на личните данни, обработвани от Оператора, се осигурява чрез прилагане на правни, организационни и технически мерки, необходими за пълно спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни.

Личните данни на Потребителя никога и при никакви обстоятелства няма да бъдат прехвърлени на трети лица, освен в случаите, свързани с прилагането на действащото законодателство.

В случай на разкриване на неточности в личните данни, Потребителят може да ги актуализира самостоятелно, като изпрати уведомление до Оператора на имейл адреса на Оператора info@online-radio-bg.com с надпис „Актуализиране на лични данни“.

Срокът за обработка на личните  данни е неограничен. Потребителят може по всяко време да оттегли своето съгласие за обработката на лични данни, като изпрати уведомление до Оператора чрез електронна поща на имейл адреса на Оператора info@online-radio-bg.com с надпис „Оттегляне на съгласие за обработката на личните  данни".

  1. Трансгранична передача на личните данни

Преди да започне трансграничното прехвърляне на личните данни, операторът трябва да се увери, че чуждестранната държава, на чиято територия трябва да прехвърля личните  данни, осигурява надеждна защита на правата на субектите на личните  данни.

Трансгранично прехвърляне на личните данни на територията на чужди държави, които не отговарят на горните изисквания, може да се извърши само ако има писмено съгласие на субекта на личните данни за трансграничното прехвърляне на личните му данни и / или изпълнението на споразумение, по което субектът на страната са  личните данни.

  1. Заключителни разпоредби

Потребителят може да получи всякакви разяснения по въпроси от интерес относно обработката на личните му данни, като се свърже с Оператора по имейл info@online-radio-bg.com.

Този документ ще отразява всички промени в политиката за обработка на личните  данни от страна на Оператора. Политиката е валидна за неопределено време, докато не бъде заменена с нова версия.

Текущата версия на Политиката е свободно достъпна в Интернет на адрес https://online-radio-bg.com/politika-za-poveritelnost/.